Uw aanvraag

U kunt bij voorkeur per email of per brief een verzoek indienen voor financiële ondersteuning. Het bestuur van Stichting Het Glaswerk vergadert 4x per jaar.
De toegekende bedragen worden in principe bij aanvang van het project uitgekeerd.
Het bestuur neemt verzoeken in behandeling die aan de volgende voorwaarden voldoen:
● het betreft een maatschappelijke, sociale of culturele instelling / organisatie zonder winstoogmerk binnen het gebied van de Westfriese Omringdijk.

Wij beoordelen uw aanvraag verder aan de hand van de volgende criteria:
● De doelstelling van de instelling / organisatie en de samenstelling van het bestuur;
● Het werkgebied dat groter moet zijn dan een gemeente of dorp binnen de Omringdijk;
● Per organisatie wordt maximaal 3 keer een bedrag toegekend met tussenpozen van minimaal 1 jaar;
● De behoefte, die moet blijken uit de laatst beschikbare jaarrekening en begroting die beide ter beschikking moeten worden gesteld;
● De middelen moeten niet nodig zijn voor een permanent voortbestaan van de instelling / organisatie;
● De middelen zijn bij voorkeur nodig om een project van de grond te trekken;
● Er moet sprake zijn van cofinanciering;
● Het project of de activiteiten van het project mogen nog niet zijn gestart;
● De motivatie van het bestuur voor de aanvraag.


E-mail uw aanvraag, de begroting van het project, de laatste vastgestelde begroting, de meest recente jaarrekening (of balans en exploitatierekening) naar
stichtingglaswerk@gmail.com, of er post
Stichting Het Glaswerk
Secr. Mevr. R. Langedijk
Kolkweg 3
1719 NL Aartswoud